REGULAMIN

MIĘDZYNARODOWY CYKL IMPREZ ROWEROWYCH

UPHILL MTB BESKIDY 2023

 

Uphill MTB Beskidy jest cyklem imprez rowerowych organizowanych na pograniczu czesko – polskim polegających na zdobyciu wybranych szczytów w Beskidzie Śląskim i Śląsko – Morawskim, po wyznaczonej trasie, z pomiarem czasu. Ma formułę otwartą, jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych, dysponujących rowerem górskim oraz odpowiednim przygotowaniem.

Organizator wyraża zgodę na udział w imprezie osób posiadających licencje kolarskie, jednak nie przewiduje z dla nich dodatkowej punktacji ani klasyfikacji, będą oni klasyfikowani wraz z pozostałymi startującymi.

1. CEL IMPREZY

1.1. Popularyzacja turystyki rowerowej na obszarze czesko-polsko-słowackiego pogranicza.

1. 2. Propagowanie zdrowego trybu życia, sportu, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji.

1. 3. Promowanie miejscowości i regionów włączonych w organizację poszczególnych imprez cyklu.

2. ORGANIZATOR

STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU USTRONIA

43-450 Ustroń, ul. Rynek 2

Telefon, fax 33/854-26-53

e-mail: informacja@ustron.pl

3. DATY I MIEJSCA ROZGRYWANIA EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO CYKLU – „UPHILL MTB BESKIDY 2022″

3.1. Bystrzyca – Kamenity [24.06.2023]

3.2. Wędrynia – Wielka Czantoria [25.06.2023]

3.3. Brenna – Błatnia [29.07.2023]

3.4. Ustroń – Równica [05.08.2023]

4. WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnictwo w imprezie jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:

4.1. Dokonanie rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.uphillmtb.pl lub www.uphillmtb.cz (rejestracja on-line jest szczególnie preferowana) bądź dokonanie osobistego zgłoszenia w Biurze Organizacyjnym (dalej zwanym Biurem).

Zgłoszenia osobiste w dniu imprezy będą możliwe wyłącznie w godzinach podanych przez Organizatora w komunikacie na stronie internetowej imprezy (www.uphillmtb.pl lub www.uphillmtb.cz ) w tygodniu ją poprzedzającymPo upłynięciu wyznaczonej godziny nie będzie możliwości rejestracji.

Na każdą edycję imprezy obowiązuje oddzielna rejestracja.

4.2. Należy dokonać w dniu imprezy opłaty startowej, wyłącznie gotówką, w Biurze oraz podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich i zgodzie na uczestnictwo w imprezach cyklu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

4.3.Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:

4.3.1. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po niej.

4.3.2. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

4.3.3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie wyrządzone przez nich szkody.

4.3.4. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w imprezie prawa dochodzenia odszkodowania od Organizatora lub jego zleceniobiorców.

4.3.5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora.

4.3.6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że jest obowiązany przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

4.3.7. Uczestnik zgadza się z warunkami uczestnictwa i zgłasza swoje uczestnictwo w imprezie.

4.3.8. W przypadku udziału młodzieży poniżej 18. roku życia wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Rodzic lub opiekun prawny, zgłaszając udział niepełnoletniego zawodnika, potwierdza tym samym jego przygotowanie do udziału w imprezie tego typu oraz zobowiązuje się do zapewnienia mu opieki w czasie trwania imprezy, jeśli jest to konieczne, również osobistego nadzoru na trasie przejazdu.

4.3.9. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady zawierające wizerunek uczestników imprezy, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez Organizatora, prasę, radio, telewizję i inne media.

4.3.10. Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową zapewnia, że zapoznał się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełnił formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby organizacji i publikacji wyników zawodów w mediach klasycznych i internetowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 pkt a RODO.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

Pozyskane dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres organizacji i trwania zawodów oraz publikacji wyników zawodów w mediach klasycznych i internetowych.

Brak zgody na przetwarzanie danych lub jej cofnięcie przed zawodami lub w trakcie ich rozgrywania spowoduje wykluczenie uczestnika z zawodów z uwagi na niemożność zamieszczenia jego danych na liście startowej jak też w dalszej ewidencji z przebiegu zawodów.

Każdy uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku ze stwierdzeniem nieuprawnionego przetwarzania jego danych osobowych przez Organizatora.

Administratorem w/w danych osobowych jest Organizator zawodów – Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia, tel. 338542653, e-mail informacja@ustron.pl

Uczestnik zawodów oświadcza równocześnie, że startuje na własną odpowiedzialność, a jego stan zdrowia pozwala na udział w zawodach.

4.3.11. Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od Organizatora drogą elektroniczną informacji w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.4. Potwierdzeniem udziału w imprezie jest rejestracja z uwzględnieniem zasad wyszczególnionych w punktach 4.1. oraz 4.9. , dokonanie opłaty wpisowego oraz pokonanie wyznaczonej trasy udokumentowane przez rejestrację chipa (jeżeli Organizator użyje systemu pomiarowego opartego na chipach) przez system pomiarowy w sektorze startowym oraz na linii mety.

4.5. Każdy uczestnik otrzyma na czas przejazdu numer startowy. W przypadku zagubienia lub zniszczenia numeru startowego Organizator wyda uczestnikowi duplikat za opłatą. Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru startowego, w szczególności usuwania i zaklejania umieszczonych na numerze elementów graficznych, a także umieszczanie nowych elementów. Każda ingerencja w numer startowy skutkuje koniecznością pokrycia kosztów wydania duplikatu.

4.6. Prawo do startu w zawodach mają osoby, które ukończyły 18 lat, zaś niepełnoletni za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem postanowień punktu 4.3.8. Jeśli wymagana jest opieka nad niepełnoletnim na trasie, jego opiekun ma prawo poruszać się po trasie bez numeru startowego, jednak w taki sposób, by nie utrudniać jazdy pozostałym uczestnikom.

4.7. Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. Rowerzyści poruszający się po trasie bez wymaganego kasku będą karani wykluczeniem.

4.8. Zapisów na imprezę można dokonywać przez Internet, za pośrednictwem strony internetowej, a także bezpośrednio w Biurze – ściśle w godzinach ogłoszonych na internetowej stronie cyklu.

Dokonanie zgłoszenia przez internet nie wyklucza obowiązku osobistego zgłoszenia się w Biurze w dniu imprezy. Lokalizacja Biura oraz godziny jego funkcjonowania będą podane w komunikacie organizatora na stronie internetowej. Po upływie wyznaczonej godziny NIE BĘDZIE MOŻLIWA DALSZA REJESTRACJA.

4.9. wysokość opłaty startowej:

 50 zł lub 250 koron lub 10 euro.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRZEBIEGU IMPREZY

5.1. We wszystkich kwestiach nieobjętych zapisami niniejszego Regulaminu głos rozstrzygający posiada Komandor imprezy bądź upoważniony przedstawiciel Organizatora.

5.2. Wszystkie zagadnienia dotyczące działania i organizacji Biura rozstrzyga jego Kierownik.

5.3. Z chwilą zamknięcia listy startowej nie są możliwe jakiekolwiek zmiany na tejże liście. Zasada ta oznacza w szczególności, iż nie ma możliwości ponownego startu tego samego uczestnika, nawet w przypadku defektu technicznego na trasie.

5.4. Uczestnik zostaje dopuszczony do pokonania trasy po przymocowaniu numeru do kierownicy oraz chipa pomiarowego w sposób wskazany przez organizatora.

5.5. Z chwilą startu pierwszego uczestnika pozostali startujący nie mogą przeprowadzać treningów po trasie, w przypadku naruszenia tego przepisu będą karani wykluczeniem.

5.6. W przypadku, gdy uczestnik zjedzie z trasy, powinien on powrócić na trasę i kontynuować jazdę w tym samym punkcie, w którym z trasy zjechał.

5.7. O sposobie przeprowadzenia startu Komandor poinformuje uczestników na odprawie technicznej przed rozpoczęciem zawodów.

5.8. Co do zasady impreza przeprowadzana jest w formule jazdy indywidualnej na czas z elektronicznym pomiarem czasu. Kolejność, w jakiej uczestnicy wyruszają na trasę, odpowiada kolejności przyjmowania zgłoszeń osobistych w Biurze.

5.9. Podczas odprawy technicznej Organizator ogłosi, czy dozwolony jest zjazd z mety do startu po trasie w czasie trwania przejazdu pozostałych uczestników. Zalecenia tego należy bezwzględnie przestrzegać, a o ile taka zgoda zostanie udzielona, zjeżdżający są zobowiązani do zachowania szczególnej ostrożności i bezwzględnego usunięcia się z drogi rowerzystom jadącym do góry.

5.10. Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez Organizatora.

5.11. Uczestnicy podczas przejazdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego. Zasada ta dotyczy również poruszania się na rowerach przed i po imprezie.

5.12. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych.

5.13. Uczestnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair-play, oraz do poszanowania środowiska naturalnego.

6. RUCH DROGOWY

6.1. Imprezy cyklu rozgrywane są co do zasady przy otwartym ruchu drogowym i pieszym, za wyjątkiem odcinków wyłączonych z ruchu zgodnie z przepisami kodeksu ruchu drogowego dotyczącymi wykorzystania dróg w sposób szczególny – art. 65, 65a-65 i Prawa o ruchu drogowym (Dz.U. 2003 nr 149 poz. 1451).

6.2. Szczegółowe informacje w zakresie ruchu drogowego dotyczące poszczególnych edycji zostaną przekazane uczestnikom na odprawie technicznej przed startem.

6.3. Miejsca szczególnie niebezpieczne będą zabezpieczone przez służby Organizatora.

6.4. Niezależnie od powyższego zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

6.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

6.6. Organizator podkreśla, że rowerzyści poruszający się po górskich szlakach turystycznych mają obowiązek uszanować obecność na tychże szlakach turystów pieszych oraz nie mają przed nimi pierwszeństwa.

7. KATEGORIE WIEKOWE

O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

MĘŻCZYŹNI

– M1 do 18 roku życia 

– M2 od 19 do 29 lat

– M3 od 30 do 39 lat

– M4 od 40 do 49 lat

– M5 od 50 do 59 lat

– M6 od 60 do 64 lat

– M7 65 lat i więcej

KOBIETY

– K1 do 20 roku życia

– K2 od 21 do 39 lat

– K3 40 lat i więcej

W przypadku gdy do danej kategorii wiekowej zgłoszą się mniej niż trzy osoby, Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych.

8. ZASADY NAGRADZANIA

8.1. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach na każdej edycji, zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę.

8.2. Nagrody w każdej edycji otrzymują pierwsi trzej uczestnicy w każdej kategorii wiekowej. O rodzaju i podziale nagród decyduje wyłącznie Organizator.

8.3. Niezależnie od zajętego miejsca, istnieje możliwość otrzymania nagród dodatkowych i specjalnych, przygotowanych przez sponsorów cyklu. O nagrodach za  klasyfikację generalną zawodnicy zostaną poinformowani w komunikacie specjalnym na naszej stronie internetowej.

8.4. Klasyfikacja generalna cyklu – zasady:

8.4.1. Uczestnikom po każdej edycji przyznaje się punkty. O ilości punktów decyduje miejsce zajęte w kategorii wiekowej.

8.4.2. Do klasyfikacji generalnej w każdej kategorii wiekowej zalicza się trzy najlepsze wyniki spośród wyścigów, w których uczestnik wystartował. Zwycięzcą zostaje uczestnik, który w wybranych 3 z 4 wyścigów cyklu uzyskał najlepszy wynik.

8.4.3. Warunkiem znalezienia się w klasyfikacji generalnej jest start w co najmniej 3 edycjach w sezonie.

8.4.4. W przypadku równej ilości punktów u dwóch uczestników w klasyfikacji generalnej kategorii wiekowej decyduje porównanie sumy czasów osiągniętych w tych edycjach, w których brali udział obaj – zwycięża ten z niższym czasem. Zasada ta dotyczy wyłącznie wyłonienia trzech pierwszych miejsc w klasyfikacji generalnej każdej kategorii wiekowej.

8.4.5. Punkty nalicza się w następujący sposób:

Miejsce Punkty Miejsce Punkty Miejsce Punkty
1 100 11 64 21 45
2 95 12 62 22 44
3 90 13 60 23 43
4 85 14 58 24 42
5 81 15 56 25 41
6 78 16 54 pozostali 40
7 75 17 52    
8 72 18 50    
9 69 19 48    
10 66 20 46    

 9. KARY

Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

– Upomnienie.

– Dyskwalifikacja

10. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Uczestnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy przejazdu karane będzie wykluczeniem. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie.

11. PROTESTY

Protesty do Sędziego Głównego lub Komandora zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania imprezy, najpóźniej do czasu rozpoczęcia dekoracji. Do protestu należy dołączyć kaucję w wysokości 50 złotych. Kaucja podlega zwrotowi tylko w wypadku uznania zasadności protestu. Decyzja ostateczna przy rozpatrywaniu protestów należy do Sędziego Głównego.

12. SPRZĘT

12.1. Uczestnicy startują na standardowo wyposażonych rowerach górskich. Zabroniony jest w szczególności start na rowerach typu CX, gravel oraz na rowerach ze wspomaganiem napędu w jakiejkolwiek postaci.

12.2. Ogumienie jest dowolne. Organizator zaleca jednak każdorazowe dobranie ogumienia stosownego do specyfiki trasy oraz panujących warunków atmosferycznych.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na imprezę i powrotu z niej.

13.2. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność. Na trasie mogą występować różnego rodzaju trudności techniczne, także zjazdy, do pokonania których uczestnik musi być prawidłowo przygotowany. Organizator zaleca uczestnikom zapoznanie się z trasą przed rozpoczęciem przejazdu.

13.3. Organizator nie zapewnia uczestnikom transportu osób i rzeczy pomiędzy miejscem startu i mety i z powrotem. Jeśli zaistnieje możliwość przewiezienia plecaków z ubraniami na linię mety, Organizator poinformuje o tym w dniu imprezy.

13.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.

13.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

13.6. Brak znajomości regulaminu nie zwalnia uczestnika z obowiązku jego przestrzegania.

13.7. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, chyba że warunki skutecznie uniemożliwią bezpieczne przeprowadzenie zawodów.

13.8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub w innych uzasadnionych sytuacjach.

13.9. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom wyścigu niezbędne zabezpieczenie medyczne na czas trwania zawodów.

13.10. W przypadku zaistniałej konieczności odwołania wyścigu przez Organizatora, rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie lub nieukończenia przejazdu Organizator nie zwraca wpisowego.

13.11. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

 

 

Go top